Samarbeid og medvirkning

Foreldre skal være deltakande i barnas hverdag.

I Kårtveitpollen barnehage har vi et tett samarbeid med foreldrene. Foreldre og personal har ett felles ansvar for utvikling og trivsel hos barnet. Samarbeidet skal bygge på gjensidig tillit og åpenhet.

Det gjennomføre foreldresamtaler med alle foreldre årlig. Samtalen er et fora der foreldre og ansatte kan møtes og fokusere på barns trivsel og utvikling. I tillegg legger vi stor vekt på den daglige dialogen mellom ansatte og foreldre ved levering og henting.

Det avholdes i utgangspunktet 2 foreldremøter i året. (ved behov)

Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Resultatene fra disse følges tett opp i personalgruppe, samarbeidsutvalg og på foreldremøter.