Samarbeidsutvalg

For å sikre at samarbeidet mellom foreldrene, de ansatte og eierne ivaretas på en best mulig måte skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Jmf barnehageloven § 4)

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal ivareta barna og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter og fremme samarbeid mellom barnehage og hjem. Saker fra foreldrerådet behandles av samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldrerådet og to representanter fra personalgruppen i hver barnehage. Andre representanter er eier.

Samarbeidsutvalget skal være et samarbeids- og tilsynsorgan for alle med ansvar og interesser i virksomheten. Det skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal informere om viktige endringer og avvik fra gjennomføring av vedtatte planer.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og sammarbeidsutvalget.