Priser på barnehageplass

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Prosent       Timer per uke       Pris per mnd.

100 %          47,5 timer              Kr 2.990

Per 01.01.2019

 

Fra og med 01.08.2019 øker maksprisen til Kr 3.040 per mnd.


Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2, og 50 % moderasjon for barn nr. 3.

Kosstpenger kommer i tillegg.